2020
 • Zheng Yuan, Jie Zhang, Shiguang Shan, Xilin Chen, "Attributes Aware Face Generation with Generative Adversarial Networks," 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2020), pp. 1657-1664, Virtual-Milano, January 10-15, 2021. PDF
 • Qianqian Xu, Jiechao Xiong, Zhiyong Yang, Xiaochun Cao, Qingming Huang, Yuan Yao, "Who Likes What? – SplitLBI in Exploring Preferential Diversity of Rating," AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), pp. 262-269, 2020. PDF
 • Jun Wei, Shuhui Wang, Qingming Huang, "F3Net: Fusion, Feedback and Focus for Salient Object Detection," AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI ), pp. 12321-12328, 2020. PDF
 • Sijin Wang, Ruiping Wang, Ziwei Yao, Shiguang Shan, Xilin Chen, “Cross-modal Scene Graph Matching for Relationship-aware Image-Text Retrieval,” IEEE Winter Conference of Applications on Computer Vision (WACV 2020), pp. 1508–1517, Aspen, CO, Mar. 2-5, 2020. PDF
 • Ruikui Wang, Ruiping Wang, Shishi Qiao, Shiguang Shan, Xilin Chen, “Deep Position-Aware Hashing for Semantic Continuous Image Retrieval,” IEEE Winter Conference of Applications on Computer Vision (WACV 2020), pp. 2493–2502, Aspen, CO, Mar. 2-5, 2020. PDF
 • Yunpei Jia, Jie Zhang, Shiguang Shan, Xilin Chen, "Single-Side Domain Generalization for Face Anti-Spoofing," IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR), pp. 8484-8493, 2020. PDF
 • Yuecong Min, Yanxiao Zhang, Xiujuan Chai, Xilin Chen, "An Efficient PointLSTM Network for Point Clouds based Gesture Recognition," IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR), pp. 5761-5770, 2020. PDF
 • Yude Wang, Jie Zhang, Meina Kan, Shiguang Shan, Xilin Chen, "Self-supervised Equivariant Attention Mechanism for Weakly Supervised Semantic Segmentation," IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR), pp. 12275-12284, 2020. PDF
 • Shuhao Cui, Shuhui Wang, Junbao Zhuo, liang li, Qingming Huang, Qi Tian, "Towards Discriminability and Diversity: Batch Nuclear-norm Maximization under Label Insufficient Situations," IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR), pp. 3941-3950, 2020. PDF
 • Shuhao Cui, Shuhui Wang, Junbao Zhuo, Chi Su, Qingming Huang, Qi Tian, "Gradually Vanishing Bridge for Adversarial Domain Adaptation," IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR), pp. 12455-1264, 2020. PDF
 • Lanqing Hu, Meina Kan, Shiguang Shan, Xilin Chen, "Unsupervised Domain Adaptation with Hierarchical Gradient Synchronization," IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR), pp. 4043-4052, 2020. PDF
 • Jun Wei, Shuhui Wang, Zhe Wu, Chi Su, Qingming Huang, Qi Tian, "Label Decoupling Framework for Salient Object Detection," IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR), pp. 13025-13034, 2020. PDF
 • Guoqing Wang, Hu Han, Shiguang Shan, Xilin Chen, "Cross-domain Face Presentation Attack Detection via Multi-domain Disentangled Representation Learning," IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR), pp. 6678-6687, 2020. PDF
 • Difei Gao, Ke li, Ruiping Wang, Shiguang Shan, Xilin Chen, "Multi-Modal Graph Neural Network for Joint Reasoning on Vision and Scene Text," IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 12746–12756, 2020. PDF
 • Dechao Meng, Liang Li, Xuejing Liu, Yadong Li, Shijie Yang, Zheng-Jun Zha, Xingyu Gao, Shuhui Wang, and Qingming Huang, "Parsing-based View-aware Embedding Network for Vehicle Re-Identification," IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 7103-7112, 2020. PDF
 • Cheng Wang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, "TCTS: A Task-Consistent Two-stage Framework for Person Search," IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR), pp. 11952-11961, 2020. PDF
 • Beichen Zhang, Liang Li, Shijie Yang, Shuhui Wang, Zheng-Jun Zha, Qingming Huang, "State-Relabeling Adversarial Active Learning," IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 8753-8762, 2020. PDF
 • Xiaobai Li, Hu Han, Hao Lu, Xuesong Niu, Zitong Yu, Antitza Dantcheva, Guoying Zhao, Shiguang Shan, "The 1st Challenge on Remote Physiological Signal Sensing (RePSS)," IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops, pp.1-8, Seattle, Washington, USA, Jun. 14-19, 2020. PDF
 • Yuhui Yuan, Xilin Chen, Jingdong Wang, "Object-Contextual Representations for Semantic Segmentation," Proceedings of the 16th European Conference on Computer Vision (ECCV), LNCS 12351, Vol.6, pp.173-190, Glasgow, UK / Cyberspace, August 23-28, 2020. PDF
 • Yuhui Yuan, Jingyi Xie, Xilin Chen, Jingdong Wang, "SegFix: Model-Agnostic Boundary Refinement for Segmentation," Proceedings of the 16th European Conference on Computer Vision (ECCV), LNCS 12357, Vol.12, pp.489-506, Glasgow, UK / Cyberspace, August 23-28, 2020. PDF