2021
 • Xuyang Guo, Meina Kan, Zhenliang He, Xingguang Song and Shiguang Shan. Image Style Disentangling for Instance-level Facial Attribute Transfer. Computer Vision and Image Understanding (CVIU), 207:103205, 2021. PDF
 • Yucheng Chen, Rui Huang, Hong Chang, Chuanqi Tan, Tao Xue and Bingpeng Ma. Cross-Modal Knowledge Adaptation for Language-Based Person Search. IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 30:4057-4069, 2021. PDF
 • Xiangzhou Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan and Xilin Chen. Location Sensitive Network for Human Instance Segmentation. IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 30:7649-7662, 2021. PDF
 • Haomiao Sun, Hongyu Pan, Hu Han and Shiguang Shan. Deep Conditional Distribution Learning for Age Estimation. IEEE Transactions on Information Forensics and Security (TIFS), 16:4679-4690, 2021. PDF
 • Guoqing Wang, Hu Han, Shiguang Shan and Xilin Chen. Unsupervised Adversarial Domain Adaptation for Cross-domain Face Presentation Attack Detection. IEEE Transactions on Information Forensics and Security (TIFS), 16:56-69, 2021. PDF
 • Yaohui Zhu, Weiqing Min and Shuqiang Jiang. Attribute-Guided Feature Learning for Few-Shot Image Recognition. IEEE Transactions on Multimedia (TMM), 23: 1200-1209, 2021. PDF
 • Ruibing Hou, Bingpeng Ma, Hong Chang, Xinqian Gu, Shiguang Shan and Xilin Chen. IAUnet: Global Context-Aware Feature Learning for Person Re-Identification. IEEE Trans. on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS), 32(10):4460-4474, 2021. PDF
 • Haomiao Liu, Ruiping Wang, Shiguang Shan amd Xilin Chen. What is Tabby? Interpretable Model Decisions by Learning Attribute-based Classification Criteria. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 43(5):1791–1807, 2021. PDF
 • Zhiyong Yang, Qianqian Xu, Xiaochun Cao and Qingming Huang. Task-Feature Collaborative Learning with Application to Personalized Attribute Prediction. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 43(11): 4094-4110, 2021. PDF
 • Qianqian Xu, Jiechao Xiong, Xiaochun Cao, Qingming Huang and Yuan Yao. Evaluating Visual Properties via Robust HodgeRank. International Journal of Computer Vision (IJCV), 129(5):1732-1753, 2021. PDF
 • Xuejing Liu, Liang Li, Shuhui Wang, Zhengjun Zha and Qingming Huang. Local-binarized Very Deep Residual Network for Visual Categorization. Neurocomputing, 430:82-93, 2021. PDF
 • Yunpei Jia, Jie Zhang, Shiguang Shan and Xilin Chen. Unified Unsupervised and Semi-supervised Domain Adaptation Network for Cross-scenario Face Anti-spoofing. Pattern Recognition, 115: 107888, 2021. PDF
 • Shishi Qiao, Ruiping Wang, Shiguang Shan and Xilin Chen. Deep Video Code for Efficient Face Video Retrieval. Pattern Recognition, 113:107754, 2021. PDF
 • Fengling Mao, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan and Xilin Chen. Learning Efficient Text to Image Synthesis via Interstage Cross-sample Similarity Distillation. SCIENCE CHINA Information Sciences, 64(2): 120102:1-120102:12, 2021. PDF
1
MORE