Visual Information Processing and Learning
Visual Information Processing and Learning


Honors / Awards

Challenge / Contest

 • 1. CVPR2020 CLVision Challenge (The Track of New Instances)

  Honor: Winner

  Year: 2020

  Team Members: Chen He, Qiyang Wan, Fengyuan Yang, Ruiping Wang, Shiguang Shan, Xilin Chen

  [Certificate]

 • 2. ICCV2019 WIDER FACE AND PERSON CHALLENGE(The Track of Cast Search by Portrait)

  Honor: 2nd

  Year: 2019

  Team Members: Ruikui Wang, Xiaodong Wu, Ziyi Bai, Ruiping Wang, Shiguang Shan, Xilin Chen

  [Certificate]

 • 3. ECCV2018 Pedestrian Detection Challenge

  Honor: 1st

  Year: 2018

  Team Members: Hongkai Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen

  [Paper][Certificate]

 • 4. ECCV2018 Person Search Challenge

  Honor: 2nd

  Year: 2018

  Team Members: Yirong Mao, Shiying Luo, Yongjun Li, Ruiping Wang, Shiguang Shan, Xilin Chen

  [Certificate]

 • 5. ICMI EmotiW2018 Student Engagement Prediction Challenge

  Honor: 2nd

  Year: 2018

  Team Members: Xuesong Niu, Hu Han, Jiabei Zeng, Xuran sun, Shiguang Shan, Songfan Yang, Yan Huang, Xilin Chen

 • 6. IEEE ICCV2017 ChaLearn Continuous Gesture Recognition Challenge(Round2)

  Honor: 1st

  Year: 2017

  Team Members: Xiujuan Chai,Zhipeng Liu,Zhuang Liu,Xilin Chen

 • 7. ACM MM2017 Kinship Recognition Track of Recognizing Families In the Wild Data Challenge

  Honor: 1st

  Year: 2017

  Team Members: Yong Li,Jiabei Zeng,Jie Zhang,Anbo Dai,Meina Kan,Shiguang Shan,Xilin Chen

  [Paper][Certificate]

 • 8. IEEE CVPR Landmark Detection Track of Faces in-the-wild Challenge

  Honor: 2nd

  Year: 2017

  Team Members: Zhenliang He,Jie Zhang,Meina Kan,Shiguang Shan,Xilin Chen

 • 9. ICPRW2016 ChaLearn Continuous Gesture Recognition Challenge

  Honor: 1st

  Year: 2016

  Team Members: Xiujuan Chai,Zhipeng Liu,Fang Yin

 • 10. CCF Big Data & Computing Intelligence Contest - Pedestrian Fine Identification Challenge

  Honor: 2nd

  Year: 2016

  Team Members: Hongyu Pan,Zhen Shen,Shiying Luo

 • 11. IEEE FG2015 PaSC Video-based FR Challenge

  Honor: 1st

  Year: 2015

  Team Members: Zhiwu Huang, Shaoxin Li, Yan Li, Meina Kan, Ruiping Wang, Shiguang Shan, Xilin Chen

  [Paper]

 • 12. Alibaba Large-scale Image Search Challenge

  Honor: 1st

  Year: 2015

  Team Members: Xin Liu,Mengyi Liu,Yan Li

 • 13. ICCV2015 ChaLearn Cultural Event Recognition Challenge

  Honor: 1st

  Year: 2015

  Team Members: Mengyi Liu,Xin Liu,Yan Li,Xilin Chen,Alexander Hauptmann,Shiguang Shan

 • 14. ICCV2015 ChaLearn Apparent Age Estimation Challenge

  Honor: 2nd

  Year: 2015

  Team Members: Xin Liu, Shaoxin Li, Meina Kan, Jie Zhang, Shuzhe Liu, Wenxian Liu, Hu Han, Shiguang Shan, Xilin Chen

 • 15. ACM ICMI2014 EmotioW Challenge

  Honor: 1st

  Year: 2014

  Team Members: Mengyi Liu,Ruiping Wang,Shaoxin Li,Zhiwu Huang,Shiguang Shan,Xilin Chen

  [Paper][Certificate]

 • 16. 2013 ImageCLEF Robot Vision Challenge

  Honor: 1st

  Year: 2013

  Team Members: Shuang Wang, Shuqiang Jiang

 • 17. ICMI2013 Emotion Recognition in the Wild Challenge

  Honor: 2nd

  Year: 2013

  Team Members: Mengyi Liu, Ruiping Wang, Zhiwu Huang, Shiguang Shan, Xilin Chen

  [Certificate]

 • 18. IAPR ICB2006 Face Verification Contest

  Honor: 1st

  Year: 2006

  Team Members: ICT, CAS

  [Certificate]


Visual Information Processing and Learning
 • Address :No.6 Kexueyuan South Road
 • Zhongguancun,Haidian District
 • Beijing,China
 • Postcode :100190
 • Tel : (8610)62600514
 • Email:yi.cheng@vipl.ict.ac.cn
 • Valse

 • Big Lecture of DL

Copyright @ Visual Information Processing and Learning 京ICP备05002829号 京公网安备1101080060