Visual Information Processing and Learning
Visual Information Processing and Learning


Publications
 • 1Qianqian Xu, Xinwei Sun, Zhiyong Yang, Xiaochun Cao, Qingming Huang, Yuan Yao, "iSplit LBI: Individualized Partial Ranking with Ties via Split LBI," The Thirty-third Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), Vancouver, Canada, Dec. 8-14, 2019.
 • 2Ruibing Hou, Hong Chang, Bingpeng Ma, Shiguang Shan, Xilin Chen, "Cross Attention Network for Few-shot Classification,"The Thirty-third Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), pp.4005-4016, Vancouver, Canada, Dec. 8-14, 2019.【pdf】
 • 3Xuesong Niu, Hu Han, Shiguang Shan, and Xilin Chen, "Multi-label Co-regularization for Semi-supervised Facial Action Unit Recognition," The Thirty-third Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), Vancouver, Canada, Dec. 8-14, 2019. 【pdf】
 • 4Weiqing Min, Linhu Liu, Zhengdong Luo, Shuqiang Jiang, "Ingredient-Guided Cascaded Multi-Attention Network for Food Recognition," 27th ACM International Conference on Multimedia (ACM Multimedia 2019), Nice, France, October 21-25, 2019.【pdf】
 • 5Xinhang Song, Bohan Wang, Gongwei Chen, Shuqiang Jiang, "MUCH: MUtual Coupling enHancement of scene recognition and dense captioning," 27th ACM International Conference on Multimedia (ACM Multimedia 2019), Nice, France, October 21-25, 2019.【pdf】
 • 6Xinhang Song, Sixian Zhang, Yuyun Hua, Shuqiang Jiang, "Aberrance-aware gradient-sensitive attentions for scene recognition with RGB-D videos," 27th ACM International Conference on Multimedia (ACM Multimedia 2019), Nice, France, October 21-25, 2019.【pdf】
 • 7Xuejing Liu, Liang Li, Shuhui Wang, Zheng-Jun Zha, Li Su, Qingming Huang, "Knowledge-guided Pairwise Reconstruction Network for Weakly Supervised Referring Expression Grounding," ACM International Conference on Multimedia (ACMMM), pp.539-547, Nice, France, October 21-25, 2019.【pdf】
 • 8Yiling Wu, Shuhui Wang, Guoli Song, and Qingming Huang, "Learning Fragment Self-Attention Embeddings for Image-Text Matching," In Proceedings of the 27th ACM International Conference on Multimedia, pp. 2088-2096, Nice, France, October 21-25, 2019.【pdf】
 • 9Yongqing Zhu, Shuqiang Jiang. “Attention-based Densely Connected LSTM for Video Captioning,” 27th ACM International Conference on Multimedia (ACM Multimedia 2019), Nice, France, October 21-25, 2019.【pdf】
 • 10Huajie Jiang, Ruiping Wang, Shiguang Shan, Xilin Chen, “Transferable Contrastive Network for Generalized Zero-Shot Learning,” 17th IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV 2019), pp. 9764-9773, Seoul, Korea, Oct. 27-Nov. 2, 2019.【pdf】
 • 11Xiaoyan Li, Meina Kan, Shiguang Shan, Xilin Chen, "Weakly Supervised Object Detection with Segmentation Collaboration," IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), pp. 9735-9744, Seoul, Korea, Oct. 27-Nov. 2, 2019.【pdf】
 • 12Xinqian Gu, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, "Temporal Knowledge Propagation for Image-to-Video Person Re-identification," IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Seoul, Korea, Oct. 27-Nov. 2, 2019.【pdf】
 • 13Xuejing Liu, Liang Li, Shuhui Wang, Zheng-Jun Zha, Dechao Meng, Qingming Huang, "Adaptive Reconstruction Network for Weakly Supervised Referring Expression Grounding," IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), pp. 2611-2620, Seoul, Korea, Oct. 27-Nov. 2, 2019.【pdf】
 • 14Zhenliang He, Meina Kan, Shiguang Shan, Xilin Chen, "S2GAN: Share Aging Factors across Ages and Share Aging Trends among Individuals," IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), pp. 9440-9449, Seoul, Korea, Oct. 27-Nov. 2, 2019.【pdf】
 • 15Fangyi Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan and Xilin Chen, "Relation-aware Multiple Attention Siamese Networks for Robust Visual Tracking," British Machine Vision Conference (BMVC), Cardiff, UK, September, 9-12, 2019.【pdf】
 • 16Fengling Mao, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan and Xilin Chen, "MS-GAN: Text to Image Synthesis with Attention-Modulated Generators and Similarity-aware Discriminators," British Machine Vision Conference (BMVC), Cardiff, UK, September, 9-12, 2019.【pdf】
 • 17Hongkai Zhang, Hong Chang, Bingpeng Ma, Shiguang Shan and Xilin Chen, "Cascade RetinaNet: Maintaining Consistency for Single-Stage Object Detection," British Machine Vision Conference (BMVC), Cardiff, UK, September, 9-12, 2019.【pdf】
 • 18Yuecong Min, Xiujuan Chai, Lei Zhao, Xilin Chen, "FlickerNet: Adaptive 3D Gesture Recognition from Sparse Point Clouds," Proceedings of the 30th British Machine Vision Conference (BMVC), pp. 1-13, Cardiff, UK, September, 9-12, 2019.
 • 19Jinghui Wang, Jie Zhang, Zijia Lu, Shiguang Shan, "DFT-NET: Disentanglement of Face Deformation and Texture Synthesis for Expression Editing," IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), pp.3881-3885, Taibei, China, Sep. 22, 2019.【pdf】
 • 20Xiaoyi Yin, Xinqian Gu, Hong Chang, Bingpeng Ma and Xilin Chen, "Attribute-aware Pedestrian Image Editing," International Conference on Image and Graphics (ICIG), August 2019.【pdf】
 • 21Liqiang Bao, Bingpeng Ma, Hong Chang, Xilin Chen, "Preserving Structural Relationships for Person Re-identification," International Workshop conjunction with IEEE International Conference on Multimedia and Expo(ICME), pp.120-125, July 2019.【pdf】
 • 22Liqiang Bao, Bingpeng Ma, Hong Chang, Xilin Chen, "Masked Graph Attention Network for Person Re-identification," International Workshop conjunction with IEEE Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR), Long Beach, California, USA, June 2019.
 • 23Junbao Zhuo, Shuhui Wang, Shuhao Cui, Qingming Huang, "Unsupervised Open Domain Recognition by Semantic Discrepancy Minimization," IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR), pp.750-759, Long Beach, California, USA, June 16-20, 2019.【pdf】
 • 24Kai Xu, Longyin Wen, Guorong Li, Liefeng Bo, Qingming Huang, “Spatiotemporal CNN for Video Object Segmentation,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR), pp.1379-1388, Long Beach, California, USA, June 16-20, 2019.【pdf】
 • 25Mengying Hu, Hu Han, Shiguang Shan, Xilin Chen, “Weakly Supervised Image Classification through Noise Regularization,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR2019), pp. 11517-11525,  Long Beach, California, USA, June 16-20, 2019.【pdf】
 • 26Qianqian Xu, Zhiyong Yang, Yangbangyan Jiang, Xiaochun Cao, Qingming Huang, Yuan Yao, "Deep Robust Subjective Visual Property Prediction in Crowdsourcing," IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR), pp.8993-9001, Long Beach, California, USA, June 16-20, 2019.【pdf】
 • 27Ruibing Hou, Bingpeng Ma, Hong Chang, Xinqian Gu, Shiguang Shan, Xilin Chen, “Interaction-and-Aggregation Network for Person Re-identification,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pp.9317-9326, Long Beach, California, USA, June 16-20, 2019. 【pdf】
 • 28Ruibing Hou, Bingpeng Ma, Hong Chang, Xinqian Gu, Shiguang Shan, Xilin Chen, “VRSTC: Occlusion-Free Video Person Re-Identification,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp.7183-7192, Long Beach, California, USA, June 16-20, 2019. 【pdf】
 • 29Wenbin Wang, Ruiping Wang, Shiguang Shan, Xilin Chen, “Exploring Context and Visual Pattern of Relationship for Scene Graph Generation,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR), pp.8180–8189, Long Beach, California, USA, June 16-20, 2019.【pdf】
 • 30Xijun Wang, Meina Kan, Shiguang Shan, Xilin Chen, “Fully Learnable Group Convolution for Acceleration of Deep Neural Networks”, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp.9049-9058, Long Beach, California, USA, June 16-20, 2019.【pdf】
 • 31Yong Li, Jiabei Zeng, Shiguang Shan, Xilin Chen, "Self-supervised Representation Learning from Videos for Facial Action Unit Detection", IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR), pp.10924-10933, Long Beach, California, USA, June 16-20, 2019.【pdf】
 • 32Zhe Wu, Li Su, Qingming Huang, "Cascaded Partial Decoder for Fast and Accurate Salient Object Detection," IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR), pp.3907-3916, Long Beach, California, USA, June 16-20, 2019.【pdf】
 • 33Guoqing Wang, Chuanxin Lan, Hu Han, Shiguang Shan, and Xilin Chen, "Multi-modal Face Presentation Attack Detection via Spatial and Channel Attentions," IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops, pp. 1-6, Long Beach, CA, USA, Jun. 16-20, 2019. 【pdf】
 • 34Guoqing Wang, Hu Han, Shiguang Shan, Xilin Chen, "Improving Cross-database Face Presentation Attack Detection via Adversarial Domain Adaptation," 12th IAPR International Conference on Biometrics (ICB 2019), pp. 1-8, Crete, Greece, Jun 4-7, 2019. 【pdf】
 • 35Xuesong Niu, Hu Han, Songfan Yang, Yan Huang, Shiguang Shan, " Local Relationship Learning With Person-Specific Shape Regularization for Facial Action Unit Detection," IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR), pp. 11917-11926, Long Beach, California, USA, June 16-20, 2019.【pdf】
 • 36Jiancheng Cai, Hu Han, Shiguang Shan, and Xilin Chen, "FCSR-GAN: End-to-end Learning for Joint Face Completion and Super-resolution,"  14th IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG 2019), pp. 1-8, Lille, France, May 14-18, 2019. 【pdf】
 • 37Mingjie He, Jie Zhang, Shiguang Shan, Meina Kan, Xilin Chen, "Deformable Face Net: Learning Pose Invariant Feature with Pose Aware Feature Alignment for Face Recognition," 14th IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG 2019), Lille, France, May 14-18, 2019. (Oral)【pdf】
 • 38Ruibing Hou, Hong Chang, Bingpeng Ma and Xilin Chen, "Video Prediction with Bidirectional Constraint Network," 14th IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG 2019), pp. 1-8, Lille, France, May 14-18, 2019.【pdf】
 • 39Shikang Yu, Hu Han, Shiguang Shan, Antitza Dantcheva, and Xilin Chen, "Improving Face Sketch Recognition via Adversarial Sketch-Photo Transformation,"  14th IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG 2019), pp. 1-8, Lille, France, May 14-18, 2019. 【pdf】
 • 40Shuang Yang, Yuanhang Zhang, Dalu Feng, Mingmin Yang, Chenhao Wang, Jingyun Xiao, Keyu Long, Shiguang Shan, Xilin Chen, "LRW-1000: A Naturally-Distributed Large-Scale Benchmark for Lip Reading in the Wild," 14th IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG 2019), pp. 1-8, Lille, France, May 14-18, 2019. (Oral)【pdf】

Visual Information Processing and Learning
 • Address :No.6 Kexueyuan South Road
 • Zhongguancun,Haidian District
 • Beijing,China
 • Postcode :100190
 • Tel : (8610)62600514
 • Email:yi.cheng@vipl.ict.ac.cn
 • Valse

 • Big Lecture of DL

Copyright @ Visual Information Processing and Learning 京ICP备05002829号 京公网安备1101080060