2017
  • Xiujuan Chai, Zhuang Liu, Yongjun Li, Fang Yin, Xilin Chen, "SignInstructor:An Effective Tool for Sign Language Vocabulary Learning," Asian Conference on Pattern Recognition, 2017. PDF