2020
 • Shishi Qiao, Ruiping Wang, Shiguang Shan, Xilin Chen, "Deep Heterogeneous Hashing for Face Video Retrieval," IEEE Transactions on Image Processing, vol. 29, no. 1, pp. 1299-1312, Dec. 2020. PDF
 • Weiqing Min, Shuhuan Mei, Zhuo Li and Shuqiang Jiang, "A Two-Stage Triplet Network Training Framework for Image Retrieval," IEEE Trans. Multim. 22(12): 3128-3138 (2020) PDF
 • Yucheng Chen, Bingpeng Ma and Hong Chang, "Part Alignment Network for Vehicle Re-identification," Neurocomputing, vol. 418, no. 12, pp. 114-125, December 2020. PDF
 • Furong Xu, Bingpeng Ma, Hong Chang and Shiguang Shan. "Isosceles Constraints for Person Re-identification." IEEE Trans. on Image Processing, vol. 29, no. 11, pp. 8930-8943, November 2020. PDF
 • Haomiao Liu, Ruiping Wang, Shiguang Shan, Xilin Chen, “Learning Multifunctional Binary Codes for Personalized Image Retrieval,” International Journal of Computer Vision, vol. 128, no. 8, pp. 2223–2242, Sep. 2020. PDF
 • Nan Lai, Meina Kan, Chunrui Han, Xingguang Song, and Shiguang Shan, "Learning to Learn Adaptive Classifier-Predictor for Few Shot Learning," IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS), 2020. PDF
 • Jiguo Li, Xinfeng Zhang, Chuanmin Jia, Jizheng Xu, Li Zhang, Yue Wang, Siwei Ma, Wen Gao. (2020). Direct speech-to-image translation. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 14(3), 517-529. PDF
 • Shuhui Wang, Ling Hu, Liang Li, Weigang Zhang, Qingming Huang, "Two-stream deep sparse network for accurate and efficient image restoration," Computer Vision and Image Understanding, Vol. 200, June 2020. PDF
 • Kongming Liang, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, "Visual Concept Conjunction Learning with Recurrent Neural Networks," Neurocomputing, Vol. 395, PP. 229-236, June 2020. PDF
 • Yiling Wu, Shuhui Wang, Qingming Huang, "Online Fast Adaptive Low-Rank Similarity Learning for Cross-Modal Retrieval," IEEE Transactions on Multimedia, vol. 22, no. 5, pp. 1310-1322, May 2020. PDF
 • Jiancheng Cai, Hu Han, Shiguang Shan, and Xilin Chen, \"FCSR-GAN: Joint Face Completion and Super-resolution via Multi-task Learning,\" IEEE Transactions on Biometrics, Behavior, and Identity Science, vol. 2, no. 2, pp. 109-121, April 2020. PDF
 • Mingjie He, Jie Zhang, Shiguang Shan, Meina Kan, Xilin Chen, \"Deformable Face Net for Pose Invariant Face Recognition,\" Pattern Recognition (PR), vol.100, April. 2020. PDF
 • Xiangyang Li, Luis Herranz, Shuqiang Jiang. Multifaceted Analysis of Fine-Tuning in a Deep Model for Visual Recognition[J]. ACM Transactions on Data Science (ACM TDS), vol. 1, no. 1, pp. 4:1-4:22, 2020. PDF
 • Shuqiang Jiang, Weiqing Min, Yongqiang Lyu, Linhu Liu, "Few-Shot Food Recognition via Multi-View Representation Learning," ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications, vol.16, no.3, pp.87:1-87:20, 2020. PDF
 • Difei Gao, Ruiping Wang, Shiguang Shan, and Xilin Chen, "Learning to Recognize Visual Concepts for Visual Question Answering with Structural Label Space," IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 14(3):494-505, 2020. PDF
 • Weiqing Min, Shuhuan Mei, Linhu Liu, Yi Wang, and Shuqiang Jiang, "Multi-Task Deep Relative Attribute Learning for Visual Urban Perception," IEEE Trans. on Image Processing, 29(1): 657-669, 2020. PDF
 • Gongwei Chen, Xinhang Song, Haitao Zeng, Shuqiang Jiang, \"Scene Recognition With Prototype-Agnostic Scene Layout,\" IEEE Transactions on Image Processing (TIP), vol.29, pp.5877-5888, 2020. PDF
 • Shuqiang Jiang, Weiqing Min, Linhu Liu, Zhengdong Luo, \"Multi-Scale Multi-View Deep Feature Aggregation for Food Recognition,\" IEEE Trans. on Image Processing, 29(1): 265-276, 2020. PDF
 • Xinhang Song, Shuqiang Jiang, Bohan Wang, Chengpeng Chen, Gongwei Chen, "Image Representations with Spatial Object-to-Object Relations for RGB-D Scene Recognition," IEEE Transactions on Image Processing (TIP), vol.29, pp.525-537, 2020. PDF
 • Xuesong Niu, Shiguang Shan*, Hu Han, and Xilin Chen, \"RhythmNet: End-to-end Heart Rate Estimation from Face via Spatial-temporal Representation,\" IEEE Transactions on Image Processing (T-IP), vol. 29, pp. 2409-2423, 2020. PDF