2018
 • Yan Li, Shiguang Shan, Ruiping Wang, Zhen Cui, Xilin Chen, " Fusing magnitude and phase features with multiple face models for robust face recognition," Frontier of Computer Science, vol. 4, pp. 1-19, 2018. PDF
 • Zhiwu Huang, Ruiping Wang, Xianqiu Li, Wenxian Liu, Shiguang Shan, Luc Van Gool, Xilin Chen, " Geometry-aware Similarity Learning on SPD Manifolds for Visual Recognition," IEEE Transactions on circuits and systems for video technology, 28(10), Page(s):2513 – 2523, 2018. PDF
 • Zhe Xue, Guorong Li*, Shuhui Wang, Weigang Zhang, Qingming Huang*, “Bilevel Multiview Latent Space Learning”, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 28, Issue 2, 327-341, 2018. PDF
 • Chunjie Zhang, Guibo Zhu, Chao Liang, Yifan Zhang, Qingming Huang, Qi Tian, “Image Class Prediction by Joint Object, Context, and Background Modeling”, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 28, Issue 2, 428-438, 2018. PDF
 • Jun Huang, Guorong Li, Qingming Huang, Xindong Wu, “Joint Feature Selection and Classification for Multi-Label Learning”, IEEE Transactions on Cybernetics, Vol. 48, Issue 3, 876-889, 2018. PDF
 • Yuankai Qi, Lei Qin, Jian Zhang, Shengping Zhang, Ming-Hsuan Yang, Qingming Huang, “Structure-aware Local Sparse Coding for Visual Tracking”, IEEE Transactions on Image Processing (TIP), Vol. 27, Issue 8, 3857-3869, 2018. PDF
 • Xinhang Song, Shuqiang Jiang, Luis Herranz, Chengpeng Chen, " Learning Effective RGB-D Representations for Scene Recognition," IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 2018. PDF
 • Dawei Du, Longyin Wen, Honggang Qi, Qingming Huang, Qi Tian, and Siwei Lyu, “Iterative Graph Seeking for Object Tracking”, IEEE Transactions on Image Processing (TIP), Vol. 27, Issue 4, 1809-1821, 2018. PDF
 • Wen Wang, Ruiping Wang, Zhiwu Huang, Shiguang Shan, Xilin Chen, “Discriminant Analysis on Riemannian Manifold of Gaussian Distributions for Face Recognition with Image Sets,” IEEE Transactions on Image Processing (TIP), vol. 27, no. 1, pp. 151-163, Jan. 2018. PDF
 • Xiaoke Zhu, Xiao-Yuan Jing, Xinge You, Wangmeng Zuo, Shiguang Shan, Wei-Shi Zheng, " Image to Video Person Re-Identification by Learning Heterogeneous Dictionary Pair with Feature Projection Matrix," IEEE Transactions on Information Forensics and Security, vol. 13, no. 3, pp. 717-732, 2018. PDF
 • Junbiao Pang, Jing Huang, Xue Yang, Zuyun Wang, Haitao Yu, Qingming Huang, Baocai Yin, “Discovering Fine-Grained Spatial Pattern From Taxi Trips: Where Point Process Meets Matrix Decomposition and Factorization”, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, Vol. 19, Issue 10, 3208 – 3219, 2018. PDF
 • Xiangyang Li, Shuqiang Jiang, " Bundled Object Context for Referring Expressions," IEEE Transactions on Multimedia (TMM), vol. 20, no. 10, pp. 2749-2760, 2018. PDF
 • Liang Zhang, Bingpeng Ma, Guorong Li, Qingming Huang, Qi Tian, “Generalized Semi-supervised and Structured Subspace Learning for Cross-modal Retrieval”, IEEE Transactions on Multimedia (TMM), Vol. 20, Issue 1, 2018, 128-141. PDF
 • Weiqing Min, Bing-Kun Bao, Shuhuan Mei, Yaohui Zhu, Yong Rui, Shuqiang Jiang, " You Are What You Eat: Exploring Rich Recipe Information for Cross-Region Food Analysis," IEEE Transactions on Multimedia (TMM), 20(4): 950-964, 2018. PDF
 • Zhiwu Huang, Ruiping Wang, Shiguang Shan, Luc Van Gool, Xilin Chen, " Cross Euclidean-to-Riemannian Metric Learning with Application to Face Recognition from Video," IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence(TPAMI), vol. 40, no. 12, pp. 2827-2840, Dec. 2018. PDF
 • Yuankai Qi, Shengping Zhang, Lei Qin, Qingming Huang, Hongxun Yao, Jongwoo Lim, Ming-Hsuan Yang, " Hedging Deep Features for Visual Tracking," IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence(TPAMI), vol. 41 no.5 : 1116-1130, 2018. PDF
 • Hu Han, Anil K.Jain, Fang Wang, Shiguang Shan, Xilin Chen, " Heterogeneous Face Attribute Estimation:A Deep Multi-Task Learning Approach," IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence(TPAMI), vol. 40, no. 11, pp. 2597-2609, Nov. 2018. PDF
 • Huajie Jiang, Ruiping Wang, Shiguang Shan, Yan Li, Haomiao Liu, Xilin Chen, “Attribute Annotation on Large Scale Image Database by Active Knowledge Transfer,” Image and Vision Computing, vol. 78, pp. 1-13, Oct. 2018. PDF
 • Zhe Xue, Guorong Li, Qingming Huang, " Joint Multi-view Representation and Image Annotation via Optimal Predictive Subspace Learning," Information Science, Vol. 451-452, 180-194, 2018. PDF
 • Xiaofeng Mao, Shuhui Wang, Liying Zheng, Qingming Huang, "Semantic Invariant Cross-domain Image Generation with Generative Adversarial Networks," Neurocomputing, Vol. 293, 55-63, 2018. PDF
1
MORE