2019
 • Weiqing Min,Shuqiang Jiang, Linhu Liu,Yong Rui and Ramesh Jain, "A Survey on Food Computing," ACM Computing Surveys (CSUR), 52(2): 92:1–92:36, 2019 PDF
 • Yong Li, Jiabei Zeng, Shiguang Shan and Xilin Chen, "Occlusion aware facial expression recognition using CNN with attention mechanism," IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 28(5): 2439-2450, 2019. PDF
 • Xinhang Song, Shuqiang Jiang, Luis Herranz, Chengpeng Chen, "Learning Effective RGB-D Representations for Scene Recognition," IEEE Transactions on Image Processing (TIP), Vol. 28, No. 2, pp. 980-993, February 2019. PDF
 • Zhenliang He, Wangmeng Zuo, Meina Kan, Shiguang Shan and Xilin Chen, "AttGAN: Facial Attribute Editing by Only Changing What You Want," IEEE Transactions on Image Processing (TIP), vol. 28, no. 11, pp. 5464 – 5478, November 2019. PDF
 • Shuqiang Jiang, Weiqing Min, Shuhuan Mei, "Hierarchy-Dependent Cross-Platform Multi-View Feature Learning for Venue Category Prediction," IEEE Transactions on Multimedia (TMM), 21(6): 1609–1619, 2019. PDF
 • Xiangyang Li, Shuqiang Jiang, “Know More Say Less: Image Captioning Based on Scene Graphs,” IEEE Transactions on Multimedia (TMM), vol.21, no.8, pp.2117-2130, Aug.2019. PDF
 • Kongming Liang, Hong Chang, Bingpeng Ma, Shiguang Shan, Xilin Chen, "Unifying Visual Attribute Learning with Object Recognition in a Multiplicative Framework," IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 41(7):1747 - 1760, 2019. PDF
 • Qianqian Xu, Jiechao Xiong, Xiaochun Cao, Qingming Huang, Yuan Yao, "From Social to Individuals:a Parsimonious Path of Multi-Level Models for Crowdsourced Preference Aggregation," IEEE Transactions on Pattern  Analysis and Machine Intelligence (TPAMI),vol. 41, no. 4, pp. 844-856, Apr. 2019. PDF
 • Kang Zhu, Yujia Xue, Qiang Fu, Sing Bing Kang, Xilin Chen, and Jingyi Yu, "Hyperspectral Light Field Stereo Matching," IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 41(5): 1131-1143, 2019. PDF
 • Hu Han, Jie Li, Anil Jain, Shiguang Shan, Xilin Chen, "Tattoo Image Search at Scale: Joint Detection and Compact Representation Learning," IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), vol. 41, no. 10, pp. 2333-2348, Oct. 1, 2019. PDF
 • Shuzhe Wu, Meina Kan, Shiguang Shan and Xilin Chen, “Hierarchical Attention for Part-Aware Face Detection,” International Journal of Computer Vision (IJCV), vo. 127, no. 6-7, pp 560–578, June 2019. PDF
 • Haomiao Liu, Ruiping Wang, Shiguang Shan and Xilin Chen, “Deep Supervised Hashing for Fast Image Retrieval,” International Journal of Computer Vision, vol. 127, no. 9, pp. 1217–1234, Sep. 2019. PDF
 • Chengpeng Chen, Weiqing Min, Xue Li, Shuqiang Jiang, "Hybrid incremental learning of new data and new classes for hand-held object recognition," Journal of Visual Communication and Image Representation(JVCI), 58: 138-148, 2019 PDF
 • Shuhuan Mei, Weiqing Min, Hua Duan, Shuqiang Jiang, "Instance-level object retrieval via deep region CNN," Multimedia Tools and Applications (MTAP), 78(10): 13247-13261, 2019. PDF
 • Zhipeng Liu, Xiujuan Chai, Xilin Chen, "Deep Memory and Prediction Neural Network for Video Prediction", Neurocomputing, Vol. 331, pp.235-241, Feb. 28, 2019. PDF
1
MORE