2023
 • Qizheng Wang, Meiyi Yao, Xinhang Song, et al.. Automated Segmentation and Classification of Knee Synovitis Based on MRI Using Deep Learning. Academic Radiology, 2023. PDF
 • Yude Wang, Jie Zhang, Meina Kan, Shiguang Shan, Xilin Chen. BLPSeg: Balance the Label Preference in Scribble-Supervised Semantic Segmentation. IEEE Trans. on Image Processing (TIP), vol. 32, pp. 4921 – 4934, 2023-08-21. PDF
 • Yunbin Tu, Liang Li, Li Su, Junping Du, Ke Lu, Qingming Huang. Viewpoint-Adaptive Representation Disentanglement Network for Change Captioning. IEEE Transactions on Image Processing, Vol. 32, pp. 2620-2635, 2023. PDF
 • Xingming Long, Jie Zhang, Shuzhe Wu, Xin Jin, Shiguang Shan. Dual Sampling Based Causal Intervention for Face Anti-Spoofing with Identity Debiasing. IEEE Transactions on Information Forensics and Security (TIFS), Vol. 19, pp. 851-862, 2023. PDF
 • Zhaobo Qi, Shuhui Wang, Chi Su, Li Su, Qingming Huang, Qi Tian. Self-Regulated Learning for Egocentric Video Activity Anticipation. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 45, No. 6, pp. 6715-6730, 2023. PDF
 • Hao Wang, Zheng-Jun Zha, Liang Li, Xuejin Chen, Jiebo Luo. Semantic and Relation Modulation for Audio-Visual Event Localization. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), Vol. 45, No. 6, pp. 7711-7725, 2023. PDF
 • Tianwei Cao, Qianqian Xu, Zhiyong Yang and Qingming Huang. Mitigating Confounding Bias in Practical Recommender Systems with Partially Inaccessible Exposure Status. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2023. PDF
 • Xuejing Liu, Liang Li, Shuhui Wang, Zheng-Jun Zha, Zechao Li, Qi Tian, Qingming Huang. Entity-Enhanced Adaptive Reconstruction Network for Weakly Supervised Referring Expression Grounding. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI). Vol. 45, No. 3, pp. 3003-3018, 2023. PDF
 • Jiajun Song, Zhuo Li, Weiqing Min, Shuqiang Jiang. Towards Food Image Retrieval via Generalization-oriented Sampling and Loss Function Design, ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications, Vol. 20, No. 1, pp. 1-19, 2023. PDF
 • Sujuan Hou, Jiacheng Li, Weiqing Min, Qiang Hou, Yanna Zhao, Yuanjie Zheng, Shuqiang Jiang. Deep Learning for Logo Detection: A Survey, ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications, Vol. 20, No. 3, pp. 1-23, 2023. PDF
 • Weigang Zhang, Zhaobo Qi, Shuhui Wang, Chi Su, Li Su, Qingming Huang. Temporal Dynamic Concept Modeling Network for Explainable Video Event Recognition. ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications, Vol. 19, No. 6, pp. 1-22, 2023. PDF
 • Ruibing Hou, Hong Chang, Bingpeng Ma, Rui Huang, Shiguang Shan. Temporal Multi-Scale Complementary Feature for Video Person Re-Identification. CHINESE JOURNAL OF COMPUTERS, Vol 46, No. 1, pp. 31-50, 2023. PDF
 • Tianyu Zhang, Weiqing Min, Xinyang Han, Shuqiang Jiang. A Survey on Future Action Anticipation in Videos. CHINESE JOURNAL OF COMPUTERS, Vol. 46, No. 6, pp: 1315-1338, 2023. PDF
 • Weiqing Min, Zhiling Wang, Jiahao Yang, Chunlin Liu, Shuqiang Jiang. Vision-based fruit recognition via multi-scale attention CNN. Computers and Electronics in Agriculture, Vol. 210, 2023. PDF
 • Wenjing Shao, Weiqing Min, Sujuan Hou, Mengjiang Luo, Tianhao Li and Yuanjie Zheng and Shuqiang Jiang. Vision-based Food Nutrition Estimation via RGB-D Fusion Network. Food Chemistry, Vol. 424, 2023. PDF
 • Tianhao Li, Wensong Wei, Weiqing Min, Shujuan Xing, Chunjiang Zhang, Shuqiang Jiang. Deep Learning-based Near-infrared Hyperspedtral Imaging for Food Nutrition Estimation. Foods, Vol. 12, No 17, pp. 3145, 2023. PDF
 • Xinhang Song, Chenlong Liu, Haitao Zeng, Yaohui Zhu, Gongwei Chen, Xiaorong Qin, Shuqiang Jiang: Composite Object Relation Modeling for Few-Shot Scene Recognition. IEEE Transactions on Image Processing (TIP), Vol. 32, pp. 5678-5691, 2023. PDF
 • Mengjiang Luo, Weiqing Min, Zhiling Wang, Jiajun Song, Shuqiang Jiang. Ingredient Prediction via Context Learning Network with Class-Adaptive Asymmetric Loss. IEEE Transaction on Image Processing, Vol. 32, pp. 5509-5523, 2023. PDF
 • Jiahao Yang, Xiangyang Li, Mao Zheng, Zihan Wang, Yongqing Zhu, Xiaoqian Guo, Yuchen Yuan, Zifeng Chai, Shuqiang Jiang. MemBridge: Video-Language Pre-training with Memory-Augmented Inter-Modality Bridge. IEEE Transactions on Image Processing (TIP), vol. 32, pp. 4073-4087, 2023. PDF
 • Haitao Zeng, Xinhang Song, Shuqiang Jiang: Multi-Object Navigation Using Potential Target Position Policy Function. IEEE Transactions on Image Processing (TIP), Vol. 32, pp. 2608-2619, 2023. PDF