2021
 • Qianqian Xu, Zhiyong Yang, Zuyao Chen, Yangbangyan Jiang, Xiaochun Cao, Yuan Yao and Qingming Huang. Deep Partial Rank Aggregation for Personalized Attributes. AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), pp. 678–688, 2021. PDF
 • Ruibing Hou, Hong Chang, Bingpeng Ma, Rui Huang and Shiguang Shan. BiCnet-TKS: Learning Efficient Spatial-Temporal Representation for Video Person Re-Identification. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 2014–2023, Virtual Event, Jun. 19-25, 2021. PDF
 • Sijin Wang, Ziwei Yao, Ruiping Wang, Zhongqin Wu and Xilin Chen. FAIEr: Fidelity and Adequacy Ensured Image Caption Evaluation. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 14050–14059, Virtual Event, June 19-25, 2021. PDF
 • Peisong Wen, Qianqian Xu, Yangbangyan Jiang, Zhiyong Yang, Yuan He and Qingming Huang. Seeking the Shape of Sound: An Adaptive Framework for Learning Voice-Face Association. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 16347–16356, Virtual Event, June 19-25, 2021. PDF
 • Yuanhang Zhang, Susan Liang, Shuang Yang, Xiao Liu, Zhongqin Wu and Shiguang Shan. ICTCAS-UCAS-TAL Submission to the AVA-ActiveSpeaker Task (The 1st Place). IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshop of the International Challenge on Activity Recognition (ActivityNet), 2021. PDF
 • Chen He, Ruiping Wang and Xilin Chen. A Tale of Two CILs: The Connections Between Class Incremental Learning and Class Imbalanced Learning and Beyond. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshop on Continual Learning in Computer Vision (CLVision), pp. 3559–3569, Virtual Event, Jun. 19-25, 2021. PDF
 • Dalu Feng, Shuang Yang and Shiguang Shan. An Efficient Software for Building Lip Reading Models Without Pains. IEEE International Conference on Multimedia & Expo Workshops (ICMEW), pp. 1-2, Virtual Event, Jul. 5-9, 2021. PDF
 • Zhiyong Yang, Qianqian Xu, Shilong Bao, Yuan He, Xiaochun Cao and Qingming Huang. When All We Need is Piece of the Pie: A Generic Framework for Optimizing Two-way Partial AUC. International Conference on Machine Learning (ICML), pp. 11820-11829, Virtual Event, Jul.18-24, 2021. PDF
 • Tianyu Zhang, Weiqing Min, Jiahao Yang, Tao Liu, Shuqiang Jiang and Yong Rui. What If We Could Not See? Counterfactual Analysis for Egocentric Action Anticipation. International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), pp. 1316-1322, Virtual Event / Montreal Canada, Aug. 19-26, 2021. PDF
 • Zhenliang He, Meina Kan and Shiguang Shan. EigenGAN: Layer-Wise Eigen-Learning for GAN. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), pp. 14408-14417, Montreal, Canada, Oct. 11-17, 2021. PDF
 • Sixian Zhang, Xinhang Song, Yubing Bai, Weijie Li, Yakui Chu and Shuqiang Jiang. Hierarchical Object-to-zone Graph for Object Navigation. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), pages 15130–15140, Montreal, Canada, Oct. 11-17, 2021. PDF
 • Yunjia Sun, Jiabei Zeng, Shiguang Shan, Xilin Chen. Cross-Encoder for Unsupervised Gaze Representation Learning. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), pp. 3702-3711, Montreal, Canada, Oct. 11-17, 2021. PDF
 • Aiming Hao, Yuecong Min and Xilin Chen. Self-Mutual Distillation Learning for Continuous Sign Language Recognition. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), pp. 11303-11312, Montreal, Canada, Oct. 11-17, 2021. PDF
 • Wenbin Wang, Ruiping Wang and Xilin Chen. Topic Scene Graph Generation by Attention Distillation from Caption. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), pp. 15900-15910, Montreal, Canada, Oct. 11-17, 2021. PDF
 • Jiwei Xiao, Ruiping Wang and Xilin Chen. Holistic Pose Graph: Modeling Geometric Structure among Objects in a Scene using Graph Inference for 3D Object Prediction. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), pp. 12717–12726, Montreal, Canada, Oct. 11-17, 2021. PDF
 • Difei Gao, Ruiping Wang, Ziyi Bai and Xilin Chen. Env-QA: A Video Question Answering Benchmark for Comprehensive Understanding of Dynamic Environments. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), pp. 1675-1685, Montreal, Canada, Oct. 11-17, 2021. PDF
 • Yuecong Min, Aiming Hao, Xiujuan Chai and Xilin Chen. Visual Alignment Constraint for Continuous Sign Language Recognition. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), pp. 11542-11551, Montreal, Canada, Oct. 11-17, 2021. PDF
 • Zheng Yuan, Jie Zhang, Yunpei Jia, Chuanqi Tan, Tao Xue and Shiguang Shan. Meta Gradient Adversarial Attack. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), pp. 7748-7757, Montreal, Canada, Oct.11-17, 2021. PDF
 • Jiguo Li, Chuanmin Jia, Xinfeng Zhang, Siwei Ma and Wen Gao. Cross Modal Compression: Towards Human-comprehensible Semantic Compression. ACM International Conference on Multimedia (ACM Multimedia), pp. 4230-4238, Chengdu, China, Oct. 20-24, 2021. PDF
 • Qianxiu Hao, Qianqian Xu, Zhiyong Yang and Qingming Huang. Pareto Optimality for Fairness-constrained Collaborative Filtering. ACM International Conference on Multimedia (ACM Multimedia), pp. 5619–5627, Chengdu, China, Oct. 20-24, 2021. PDF