2022
 • Yuanyuan Xu, Meina Kan, Shiguang Shan, Xilin Chen. Mutual Learning of Joint and Separate Domain Alignments for Multi-Source Domain Adaptation. Proceedings of the IEEE Winter Conference of Applications on Computer Vision (WACV), pp. 1658-1667, Waikoloa, Hawaii, Jan. 4-8, 2022. PDF
 • Hui Nie, Ruiping Wang, Xilin Chen. From Node to Graph: Joint Reasoning on Visual-Semantic Relational Graph for Zero-Shot Detection. Proceedings of the IEEE Winter Conference of Applications on Computer Vision (WACV), pp. 1648-1657, Waikoloa, Hawaii, Jan. 4-8, 2022. PDF
 • Lei Ji, Chenfei Wu, Daisy Zhou, Kun Yan, Edward Cui, Xilin Chen, Nan Duan. Learning Temporal Video Procedure Segmentation from an Automatically Collected Large Dataset. Proceedings of the IEEE Winter Conference of Applications on Computer Vision (WACV), pp. 2733-2742, Waikoloa, Hawaii, Jan. 4-8, 2022. PDF
 • Fengyuan Yang, Ruiping Wang, Xilin Chen. SEGA: Semantic Guided Attention on Visual Prototype for Few-Shot Learning. Proceedings of the IEEE Winter Conference of Applications on Computer Vision (WACV), pp. 1586–1596, Waikoloa, Hawaii, Jan. 4-8, 2022. PDF
 • Jinsong Chen, Hu Han and Shiguang Shan. Towards High-Fidelity Face Self-occlusion Recovery via Multi-view Residual-based GAN Inversion. AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 36(1): 294-302, 2022. PDF
 • Zhuo Li, Weiqing Min, Jiajun Song, Yaohui Zhu, Liping Kang, Xiaoming Wei, Xiaolin Wei, Shuqiang Jiang. Rethinking the Optimization of Average Precision: Only Penalizing Negative Instances before Positive Ones is Enough. AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 36(2): 1518-1526, 2022. PDF
 • Zhenhuan Liu, Liang Li, Huajie jiang, Xin Jin, Dandan Tu, Shuhui Wang and Zheng-Jun Zha. Unsupervised Coherent Video Cartoonization with Perceptual Motion Consistency. AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2022. PDF
 • Zongsheng Cao, Qianqian Xu, Zhiyong Yang, Xiaochun Cao and Qingming Huang. Geometry Interaction Knowledge Graph Embeddings. AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), pp. 5521-5529, 2022. PDF
 • Zongsheng Cao, Qianqian Xu, Zhiyong Yang and Qingming Huang. ER: Equivariance Regularizer for KnowledgGraph Completion. AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), pp. 5512-5520, 2022. PDF
 • Mingjie He, Jie Zhang, Shiguang Shan and Xilin Chen. Enhancing Face Recognition with Self-Supervised 3D Reconstruction. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 4062-4071, June 19-24, 2022, New Orleans, Louisiana, USA / Cyberspace. PDF
 • Guanqi Ding, Xinzhe Han, Shuhui Wang, Shuzhe Wu, Xin Jin, Dandan Tu, Qingming Huang. Attribute Group Editing for Reliable Few-shot Image Generation. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 11194-11203, June 19-24, 2022, New Orleans, Louisiana, USA / Cyberspace. PDF
 • Xinqian Gu, Hong Chang, Bingpeng Ma, Shutao Bai, Shiguang Shan, Xilin Chen. Clothes-Changing Person Re-identification with RGB Modality Only. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 1050-1059, June 19-24, 2022, New Orleans, Louisiana, USA / Cyberspace. PDF
 • Hanhua Ye, Guorong Li, Yuankai Qi, Shuhui Wang, Qingming Huang, Ming-Hsuan Yang. Hierarchical Modular Network for Video Captioning. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 17939-17948, June 19-24, 2022, New Orleans, Louisiana, USA / Cyberspace. PDF
 • Shutao Bai, Bingpeng Ma, Hong Chang, Rui Huang, Xilin Chen. Salient-to-Broad Transition for Video Person Re-identification. Proceeedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 7329-7338, June 19-24, 2022, New Orleans, Louisiana, USA / Cyberspace. PDF
 • Zhengcong Fei, Xu Yan, Shuhui Wang, Qi Tian. DeeCap: Dynamic Early Exiting for Efficient Image Captioning. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 12216-12226, June 19-24, 2022, New Orleans, Louisiana, USA / Cyberspace. PDF
 • Yunrui Zhao, Qianqian Xu, Yangbangyan Jiang, Peisong Wen and Qingming Huang. Dist-PU: Positive-Unlabeled Learning from a Label Distribution Perspective. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 14461-14470, June 19-24, 2022, New Orleans, Louisiana, USA / Cyberspace. PDF
 • Wenzheng Hou, Qianqian Xu, Zhiyong Yang, Shilong Bao, Yuan He and Qingming Huang. AdAUC: End-to-end Adversarial AUC Optimization Against Long-tail Problems. International Conference on Machine Learning (ICML), pp. 8903–8925, 2022. PDF
 • Zong Guo, Bingpeng Ma, Hong Chang, Xilin Chen. Gradual Domain Adaptation with Sample Transferability Exploitation for Person Re-Identification. Proceedings of the 2022 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), July 18-22, 2022, Taipei, China. PDF
 • Dalu Feng, Shuang Yang, Shiguang Shan, Xilin Chen. Audio-Driven Deformation Flow for Effective Lip Reading. 26th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), pp. 274-280, Aug. 21-25, 2022, Montréal Québec / Cyberspace. PDF
 • Junbao Zhuo, Yan Zhu, Shuhao Cui, Shuhui Wang, Bin MA, Qingming Huang, Xiaoming Wei, and Xiaolin Wei. Zero-shot Video Classification with Appropriate Web and Task Knowledge Transfer. ACM Conference on Multimedia (ACM MM), pp. 5761–5772, 2022. PDF