2019
 • Qianqian Xu, Xinwei Sun, Zhiyong Yang, Xiaochun Cao, Qingming Huang, Yuan Yao, \"iSplit LBI: Individualized Partial Ranking with Ties via Split LBI,\" The Thirty-third Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), Vancouver, Canada, Dec. 8-14, 2019. PDF
 • Ruibing Hou, Hong Chang, Bingpeng Ma, Shiguang Shan, Xilin Chen, \"Cross Attention Network for Few-shot Classification,\"The Thirty-third Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), pp.4005-4016, Vancouver, Canada, Dec. 8-14, 2019. PDF
 • Xuesong Niu, Hu Han, Shiguang Shan, and Xilin Chen, \"Multi-label Co-regularization for Semi-supervised Facial Action Unit Recognition,\" The Thirty-third Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), Vancouver, Canada, Dec. 8-14, 2019. PDF
 • Weiqing Min, Linhu Liu, Zhengdong Luo, Shuqiang Jiang, \"Ingredient-Guided Cascaded Multi-Attention Network for Food Recognition,\" 27th ACM International Conference on Multimedia (ACM Multimedia 2019), Nice, France, October 21-25, 2019. PDF
 • Xinhang Song, Bohan Wang, Gongwei Chen, Shuqiang Jiang, \"MUCH: MUtual Coupling enHancement of scene recognition and dense captioning,\" 27th ACM International Conference on Multimedia (ACM Multimedia 2019), Nice, France, October 21-25, 2019. PDF
 • Xinhang Song, Sixian Zhang, Yuyun Hua, Shuqiang Jiang, \"Aberrance-aware gradient-sensitive attentions for scene recognition with RGB-D videos,\" 27th ACM International Conference on Multimedia (ACM Multimedia 2019), Nice, France, October 21-25, 2019. PDF
 • Xuejing Liu, Liang Li, Shuhui Wang, Zheng-Jun Zha, Li Su, Qingming Huang, \"Knowledge-guided Pairwise Reconstruction Network for Weakly Supervised Referring Expression Grounding,\" ACM International Conference on Multimedia (ACMMM), pp.539-547, Nice, France, October 21-25, 2019. PDF
 • Yiling Wu, Shuhui Wang, Guoli Song, and Qingming Huang, \"Learning Fragment Self-Attention Embeddings for Image-Text Matching,\" In Proceedings of the 27th ACM International Conference on Multimedia, pp. 2088-2096, Nice, France, October 21-25, 2019. PDF
 • Yongqing Zhu, Shuqiang Jiang. “Attention-based Densely Connected LSTM for Video Captioning,” 27th ACM International Conference on Multimedia (ACM Multimedia 2019), Nice, France, October 21-25, 2019. PDF
 • Huajie Jiang, Ruiping Wang, Shiguang Shan, Xilin Chen, “Transferable Contrastive Network for Generalized Zero-Shot Learning,” 17th IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV 2019), pp. 9764-9773, Seoul, Korea, Oct. 27-Nov. 2, 2019. PDF
 • Xiaoyan Li, Meina Kan, Shiguang Shan, Xilin Chen, \"Weakly Supervised Object Detection with Segmentation Collaboration,\" IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), pp. 9735-9744, Seoul, Korea, Oct. 27-Nov. 2, 2019. PDF
 • Xinqian Gu, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, \"Temporal Knowledge Propagation for Image-to-Video Person Re-identification,\" IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Seoul, Korea, Oct. 27-Nov. 2, 2019. PDF
 • Xuejing Liu, Liang Li, Shuhui Wang, Zheng-Jun Zha, Dechao Meng, Qingming Huang, \"Adaptive Reconstruction Network for Weakly Supervised Referring Expression Grounding,\" IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), pp. 2611-2620, Seoul, Korea, Oct. 27-Nov. 2, 2019. PDF
 • Zhenliang He, Meina Kan, Shiguang Shan, Xilin Chen, \"S2GAN: Share Aging Factors across Ages and Share Aging Trends among Individuals,\" IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), pp. 9440-9449, Seoul, Korea, Oct. 27-Nov. 2, 2019. PDF
 • Fangyi Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan and Xilin Chen, \"Relation-aware Multiple Attention Siamese Networks for Robust Visual Tracking,\" British Machine Vision Conference (BMVC), Cardiff, UK, September, 9-12, 2019. PDF
 • Fengling Mao, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan and Xilin Chen, \"MS-GAN: Text to Image Synthesis with Attention-Modulated Generators and Similarity-aware Discriminators,\" British Machine Vision Conference (BMVC), Cardiff, UK, September, 9-12, 2019. PDF
 • Hongkai Zhang, Hong Chang, Bingpeng Ma, Shiguang Shan and Xilin Chen, \"Cascade RetinaNet: Maintaining Consistency for Single-Stage Object Detection,\" British Machine Vision Conference (BMVC), Cardiff, UK, September, 9-12, 2019. PDF
 • Yuecong Min, Xiujuan Chai, Lei Zhao, Xilin Chen, \"FlickerNet: Adaptive 3D Gesture Recognition from Sparse Point Clouds,\" Proceedings of the 30th British Machine Vision Conference (BMVC), pp. 1-13, Cardiff, UK, September, 9-12, 2019. PDF
 • Jinghui Wang, Jie Zhang, Zijia Lu, Shiguang Shan, \"DFT-NET: Disentanglement of Face Deformation and Texture Synthesis for Expression Editing,\" IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), pp.3881-3885, Taibei, China, Sep. 22, 2019. PDF
 • Xiaoyi Yin, Xinqian Gu, Hong Chang, Bingpeng Ma and Xilin Chen, \"Attribute-aware Pedestrian Image Editing,\" International Conference on Image and Graphics (ICIG), August 2019. PDF